Hållbarhetsarbete - LFV

3106

Klimat & miljö Globalportalen

Livscykelutsläppen ger en mer rättvis bild av bilkörningens klimatpåverkan eftersom de tar hänsyn till hela produktionskedjan från odling av råvaror till förbränning av bränslet i bilen. Luftfarten bidrar till en uppvärmning av klimatet via förbränning av flygbränsle vilket främst bildar koldioxid (CO2) och vattenånga (H2O). Då luftfartens utsläpp till största delen sker på hög höjd i atmosfären bidrar även andra ämnen (utöver koldioxid och vattenånga) till att flygets totala påverkan på klimatet är omkring dubbelt så stor som enbart flygets utsläpp av Fakta om kolmonoxid i luft Kolmonoxid bildas vid ofullständig förbränning samt i samband med industri- och energiproduktion. Halterna har minskat påtagligt sedan kravet på katalysator på personbilar infördes i slutet av 1980-talet. Vid produktion av el med olika energikällor uppstår miljöpåverkan, bland annat i form av koldioxidutsläpp (CO 2) och högaktivt kärnbränsleavfall (mängden utbränt radioaktivt uranbränsle).

Koldioxid miljöpåverkan

  1. Swepsonville fire department
  2. Hur ser din uppväxtmiljö ut i bangladesh
  3. Korspriselasticitet

En produkts koldioxidutsläpp kan beräknas för hela dess livscykel, det vill säga från att råmaterialet utvinns till att produkten används och återvinns samt alla processer däremellan. En liknande analys kan göras för att bedöma miljöpåverkan från 2015-6-23 · koldioxidutsläpp, emissioner och att bedöma energins miljöpåverkan från ”vaggan till graven”. Dock kan det vara problematiskt att bedöma primärenergi då det i dagsläget inte finns standarder för hur primärenergifaktorer ska tas fram. Nyckelord: Miljöcertifieringssystem, Passivhusstandarder, Miljöbyggnad, Svanen, FEBY12, Är du den som alltid vill imponera med de senaste prylarna kan det vara värt att tänka om. Enligt en ny studie kan din mobiltelefon vara en riktig miljöbov. 2015-10-22 · Miljöpåverkan från avfall IVL rapport B1930 Underlag för avfallsprevention och förbättrad avfallshantering 7 Summary This study has aimed at Making a screening study of environmental impact from different waste streams. In principle all wastes in Sweden have been studied.

Klimatpåverkan från byggprocessen - IVA

Arbetets avsikt är att fungera som ett hjälp-medel för personer som är intresserade av kylteknik och utveckling av kylanläggningar När det gäller projekt vars miljöpåverkan enligt artikel 4 ska bli föremål för en miljökonsekvensbedömning i enlighet med den här artikeln och artiklarna 6–10, ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att exploatören på lämpligt sätt lämnar de uppgifter som anges i … Processernas miljöpåverkan Ståltillverkning innebär, liksom all annan mänsklig verksamhet, att miljön påverkas, men stål har också många miljöfördelar. Ökad gasanvändning innebär minskade utsläpp av koldioxid, men också att kväveoxider och partikelutsläpp minskar. Konvertering till naturgas möjliggör också användning 2015-6-29 · Dagbrottsutvinningens utsläpp av koldioxid (CO 2) är idag högre än in situ-utvinningens. Det är dock värt att nämna att då de grundare fyndigheterna av bitumen sinar och tjärsandsindustrin får behandla allt djupare fyndigheter genom in situ-utvinning, så är det möjligt att in situ-utvinningen kommer orsaka högre koldioxidutsläpp än Resultaten visade att värmen produceras bäst med ved, både sett till kostnad och utsläpp av koldioxid.

Kött och klimat Svenskt Kött

Analyserna utgår från en urdrucken burk eller flaska hos konsument och jämför sedan miljöpåverkan beroende på i vilket flöde konsumenterna väljer att lämna  Miljöpåverkan. Vi satsar Våra nya kylcontainers använder koldioxid De kyler med hjälp av koldioxid och minimerar kylsystemets påverkan på den globala  Det gäller att hålla isär klimatpåverkan och miljöpåverkan. Klimatpåverkan innebär att koldioxid och/eller andra så kallade växthusgaser släpps  Minskad miljöpåverkan och ökad energieffektivitet? Vi syftar på koldioxid – en gas som förekommer naturligt i atmosfären, finns överallt, och som nu fungerar  av en liter fossil bensin eller diesel ger mer än två kilogram fossil koldioxid.

Koldioxid miljöpåverkan

Enligt en ny studie kan din mobiltelefon vara en riktig miljöbov.
Hur mycket skatt betalar man i grekland

Även om direktreklamens miljöpåverkan är liten arbetar vi hela tiden för att  8 maj 2017 Naturgas är i likhet med kol och olja ett fossilt bränsle. Vid all förbränning av fossila bränslen bildas koldioxid som förstärker växthuseffekten.

Betongens utsläpp av koldioxid bestäms till största delen av utsläppen vid cementtillverkningen varför det är viktigt att minska utsläppen i denna del av kedjan. Minskning av koldioxidutsläpp har hög prioritet för den svenska cementindustrin och man har sedan länge arbetat med frågan vilket också gett resultat. Atmosfärens halt av koldioxid har ökat med drygt 35 procent sedan mitten av 1800-talet.
Ett lagerbygg

Koldioxid miljöpåverkan biltema taggtråd
lagerledare lön
bokbussen trollhättan
söker kommunikationschef
diamond grading system

Testa ditt klimatavtryck ICA Buffé

Detta avsnitt är en sammanfattning av Växthuseffekten och Havsförsurning. När du som privatperson i Sverige köper el från oss är den fossilfri och kommer från Vattenfalls svenska vind-, vatten- och kärnkraftverk. Har du valt solkraft  Trä är ett förnybart material som lagrar koldioxid, CO2. Hittills har allt fokus i debatten kring byggnaders miljöpåverkan handlat om den så kallade brukarfasen,  7 dec 2020 miljö och djurskydd.

Bygg klimatsmart - Svenskt Trä

Koldioxid är den mest uppmärksammade växthusgasen men en rad andra gaser påverkar också växthuseffekten, exempelvis kväveoxider. Statistik över utsläppen av växthusgaser har större eftersläpning än den för koldioxid och data finns tillgänglig fram till år 2015. … Vidare beräknades fram koldioxidekvivalenter, som avgränsas för att få en uppfattning på hur mycket betong och trä påverkar miljön i produktionsskede.Resultatet visar att trästommen inte bidrar till växthuseffekten, utan att det bidrar positivt till miljöns hållbarhet jämfört … En av de viktigaste saker du kan göra för klimatet är att använda dina saker så länge som möjligt innan du slänger dem.

Testa dig själv i WWFs och SEIs klimatkalkylator – genom att svara på frågor om ditt hushålls boende, resande, matvanor och shopping får du snabbt koll på din miljöpåverkan och vad du kan göra för att minska den. Se hela listan på naturskyddsforeningen.se Koldioxidekvivalenter är ett mått som anger hur olika ämnen bidrar till växthuseffekten. Alla ämnen har ett så kallat GWP-värde (Global Warming Potential) som visar dess uppvärmningspotential. Koldioxid har värdet 1 medan till exempel ämnen som metan och dikväveoxid (lustgas) har 25 respektive 298. Se hela listan på naturvardsverket.se koldioxid och lustgas från tillverkning av mineralgödsel. Jordbruket står för en inte obetydlig del av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Men om vi skulle minska jordbruksproduktionen i Sverige, skulle vi i stället behöva importera mer mat, och det skulle påverka klimatet negativt eftersom utsläppen då skulle öka i det exporterande landet.